چگونه در نزد دیگران شخصیت برتری داشته باشیم؟

چگونه در نزد دیگران شخصیت برتری داشته باشیم؟

آیا از خود پرسیده اید چگونه برخی از انسانها همیشه پیروز، پیشرو، شاد و خوشبخت هستند و برخی نیستند؟ بین داشتن و نداشتن بی تردید تفاوت هایی است و گروه نخست کارهایی بلدند که دیگران نمی دانند، آن کارها چیستند که انسان را پیروز، پیشرو، شاد و خوشبخت می کنند؟

- در برخورد با دیگران برای درود گفتن پیش دستی کن زیر این کار اطمینان دیگران را به سوی شما می کشاند.
- لبخند بزن زیرا چهره ی گشاده قلب دیگران را نوازش می کند و آنها را جادو می نماید.
- به دیگران نشان بده که برایت ارزش دارند و از آنها سپاسگزاری کن. با دیگران آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.
- در شادی های کوچک و بزرگ دیگران همراه شو.
- تا می توانی نیاز دیگران را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی و خواسته های تو نیز در این میان برآورده می شوند.

- از لغزشها درگذر و در روح و روان خود بخشنده باش و آسان بگیر.
- در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی چیزی باش که دوستی و مهر بدست بسازد و دل دیگران را به سوی تو بکشاند.
- در پیشکش دادن خسیس و خشک نباش هر چند قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .
- از مهر و دوست داشتن خودت با دیگران گفتگو کن زیرا واژه های مهربان و دوست داشتنی به دل ها خوش می نشیند.
- به دیگران آنچنان اندرز بده که در برابر دیگران سرشکسته نشوند.

- با دیگران در زمینه هایی که دوست دارند گفتگو کن زیرا مردم از کسی که همانند آنها چیزها را می بینند و دوست دارند خوششان می آید.
- خوشبین باش و شادی و امید را در دور و بر خود پخش کن.
- اگر دیگران کار خوبی کردند از آنها سپاسگزاری و ستایش کن تا آنها خرسند شوند و به کار خود ادامه دهند.
- واژه های سخنانت را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا واژه ی نیکو و دست چین شده بهترین وسیله برای نوازش دلهاست.
- با مردم نرم و خاکی باش زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند.

- در پی کشف اشکال دیگران مباش بلکه بدنبال درست کردن اشکال خود باش.
- هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .
- دایره ی دانش خود را بزرگ کن و درهر روز دوست تازه ای بدست آور.
- تلاش کن که دانش و آگاهی خود را گوناگون و افزون سازی، با این کار هم بزرگتر شده ای و هم دوستان بیشتری پیدا کرده ای.
- اگر به کسی خوبی کردی، چشمداشتی از او نداشته باش، بدون تردید دیگران هم به تو خوبی خواهند کرد.

منبع:ایرانیان بلژیک

گرمه شهر گرمه گرمه شهرگرمه

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید