شهر گرمه

بنام آفریننده ی خلیج فارس

چگونه در نزد دیگران شخصیت برتری داشته باشیم؟

چگونه در نزد دیگران شخصیت برتری داشته باشیم؟

آیا از خود پرسیده اید چگونه برخی از انسانها همیشه پیروز، پیشرو، شاد و خوشبخت هستند و برخی نیستند؟ بین داشتن و نداشتن بی تردید تفاوت هایی است و گروه نخست کارهایی بلدند که دیگران نمی دانند، آن کارها چیستند که انسان را پیروز، پیشرو، شاد و خوشبخت می کنند؟

- در برخورد با دیگران برای درود گفتن پیش دستی کن زیر این کار اطمینان دیگران را به سوی شما می کشاند.
- لبخند بزن زیرا چهره ی گشاده قلب دیگران را نوازش می کند و آنها را جادو می نماید.
- به دیگران نشان بده که برایت ارزش دارند و از آنها سپاسگزاری کن. با دیگران آنگونه برخورد کن که دوست داری با تو برخود کنند.
- در شادی های کوچک و بزرگ دیگران همراه شو.
- تا می توانی نیاز دیگران را برآورده کن زیرا بدین ترتیب به قلبشان راه می یابی و خواسته های تو نیز در این میان برآورده می شوند.

- از لغزشها درگذر و در روح و روان خود بخشنده باش و آسان بگیر.
- در جستجوی شگفتی ها باش ودر پی چیزی باش که دوستی و مهر بدست بسازد و دل دیگران را به سوی تو بکشاند.
- در پیشکش دادن خسیس و خشک نباش هر چند قیمت آن کم باشد زیرا ارزش معنوی آن بیشتر از ارزش مادی است .
- از مهر و دوست داشتن خودت با دیگران گفتگو کن زیرا واژه های مهربان و دوست داشتنی به دل ها خوش می نشیند.
- به دیگران آنچنان اندرز بده که در برابر دیگران سرشکسته نشوند.

- با دیگران در زمینه هایی که دوست دارند گفتگو کن زیرا مردم از کسی که همانند آنها چیزها را می بینند و دوست دارند خوششان می آید.
- خوشبین باش و شادی و امید را در دور و بر خود پخش کن.
- اگر دیگران کار خوبی کردند از آنها سپاسگزاری و ستایش کن تا آنها خرسند شوند و به کار خود ادامه دهند.
- واژه های سخنانت را برگزین تا جایگاه تو بالا رود زیرا واژه ی نیکو و دست چین شده بهترین وسیله برای نوازش دلهاست.
- با مردم نرم و خاکی باش زیرا انسانها از کسی که احساس برتری می کند متنفر هستند.

- در پی کشف اشکال دیگران مباش بلکه بدنبال درست کردن اشکال خود باش.
- هنرسکوت را بیاموز زیرا مردم کسی را که به آنها گوش می دهد دوست دارند .
- دایره ی دانش خود را بزرگ کن و درهر روز دوست تازه ای بدست آور.
- تلاش کن که دانش و آگاهی خود را گوناگون و افزون سازی، با این کار هم بزرگتر شده ای و هم دوستان بیشتری پیدا کرده ای.
- اگر به کسی خوبی کردی، چشمداشتی از او نداشته باش، بدون تردید دیگران هم به تو خوبی خواهند کرد.

منبع:ایرانیان بلژیک

گرمه شهر گرمه گرمه شهرگرمه